Zamestnanci


Učitelia predprimárneho vzdelávania

      
Mária Pasovská - riaditeľka MŠ, učiteľka 2. A triedy

Mária Pasovská

zástupkyňa MŠ,učiteľka s I.atestáciou, učiteľka 2. A triedy

Projekty
Koordinátor - Športovo relaxačné centrum v MŠ
- Za krajší oddych na veselom dvore s Nestlé Slovensko s. r. o
- Zdravie na tanieri
- Zdravé dieťa
Aktualizačné vzdelávanie   - Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
- Digitálne technológie v materskej škole - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní
Inovačné vzdelávanie   - Školský manažment v materskej škole
- Inovácia v riadení školy a školského zariadenia
- Inovácia v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov
Atestačné vzdelávanie   - Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávanie
- Prvá atestácia pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Osvedčenia - Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov MŠ
- Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
- Ako sa zapojiť do medzinárodnej spolupráce v rámci projektov Socrates a Leonardo da Vinci
- Ako pracovať s deťmi s poruchami reči v predškolskom veku
- Možnosti rozvíjania vynárajúcej sa gramotnosti dieťaťa predškolského veku v materskej škole
- Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu škol
Certifikát       - Certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače


Ingrid Okenková - zástupkyňa riaditeľky školy, učiteľka 2. Btriedy

Ingrid Okenková

riaditeľka materskej školy, učiteľka s I.atestáciou, učiteľka 3. B triedy

Projekty
Koordinátor - Túlame sa PC myškou
- Voda - zdroj života
- S LEGO do sveta fantázie

Atestačné vzdelávanie   - Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávanie
- Prvá atestácia pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Spoluautor    - Lego a počítač - to je môj kamarát
- Zdravý úsmev
- Športovo relaxačné centrum v MŠ
- Za krajší oddych na veselom dvore s Nestlé Slovensko s.r.o
Aktualizačné vzdelávanie   - Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
- Obsahová reforma v materskej škole
- Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
- Interaktívna tabuľa v práci učiteľa
- Digitálne technológie v MŠ
- Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Inovačné vzdelávanie - Školský manažment v materskej škole
Funkčné vzdelávanie - Riadenie školy a školského zariadenia
Osvedčenia  - Rozvíjanie kompetencii detí k zdravému životnému štýlu
- K uplatneniu učebne ML v materskej škole
- Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí
- Ktoré výtvarné techniky používať vo výtvarných činnostiach s deťmi
- Kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
- Rozvíjanie kompetencií detí k zdravému životnému štýlu
- Školský manažment v materskej škole
- Prvá atestácia - atestačná práca : Rozvíjanie pohybových schopností u detí 5-6 ročných prostredníctvom korčuľovania
- Interaktívna tabuľa vo výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy
Diplomy         - Medzinárodný diplom LEGO® Dacta PreSchol Program
Ocenenie      - Za tvorivý prístup a kreativitu s cieľom skvalitniť vyučovací proces a účasť v súťaži o najlepšiu učebnú pomôcku Fóra pedagogiky 2006
- Plaketa J.A.Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy
Certifikát       - Cetifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače
späť


Beáta Mikulášová - učiteľka 3. B triedy

Beáta Mikulášová

učiteľka 3. A triedy

Projekty
Spoluautor  - S LEGO do sveta fantázie
Aktualizačné vzdelávanie   - Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
- Obsahová reforma v materskej škole
- Digitálne technológie v materskej škole
- Obsahová reforma v materskej škole
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní
Osvedčenia - Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí
- K uplatňovaniu učebne MŠ2 + v materskej škole
- Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl
Inovačné vzdelávanie - Inovácie v didaktike pedagogických zamestnancov v materskej škole
Diplomy        - Medzinárodný diplom LEGO® Dacta PreSchool Program
Ocenenie     - Za tvorivý prístup a kreativitu s cieľom skvalitniť vyučovací proces a účasť v súťaži o najlepšiu učebnú pomôcku Fóra pedagogiky 2006
- Plaketa J.A.Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy
Certifikát       - Certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítače
späť


Denisa Matejovičová - učiteľka 3. A triedy

Denisa Matejovičová

učiteľka 1. A triedy

Projekty
späť


Iveta Chalupčíková - učiteľka 3. B triedy

Iveta Chalupčíková

učiteľka 1. B triedy

Projekty
Spoluautor  - Voda - zdroj života

Aktualizačné vzdelávanie   - Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
Inovačné vzdelávanie -Inovácia v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Osvedčenia - K uplatňovaniu učebne ML v materskej škole
- Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti
- Ako pracovať s deťmi s poruchami reči v predškolskom veku
- Ako diagnostikovať dieťa predškolského veku
- Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl
Ocenenie      - Plaketa J.A.Komenského za osobnostný prínos a prácu v prospech materskej školy
Diplomy         - Medzinárodný diplom LEGO® Dacta PreSchol Program
späť


Mgr.Daniela Hudecová - učiteľka 3. B triedy

Mgr.Daniela Hudecová

učiteľka 3. B triedy

Projekty
Spoluautor  - Adamko hravo zdravo
Aktualizačné vzdelávanie   - - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní
späť


Marta Chmelíková - učiteľka 2.A triedy

Marta Chmelíková

učiteľka 2. A triedy

Osvedčenia - Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl
- Ako zlepšiť spoluprácu s rodičmi žiaka


späť


Eva Bondorová - učiteľka 1.B triedy

Eva Bondorová

učiteľka 1. B triedy

Projekty
Spoluautor  - Adamko hravo zdravo
Aktualizačné vzdelávanie   - Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní
Inovačné vzdelávanie -Inovácia v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Osvedčenia - Rozvíjanie kompetencii detí k zdravému životnému štýlu
- Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy
- Ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí
- Antistresový program pre učiteľov materských a špeciálnych škôl
späť


Kristína Žiaková- učiteľka 1. A triedy

Kristína Žiaková

učiteľka 1. A triedy

Mgr. Marta Gatialova  - učiteľka 3. B triedy

Mgr. Marta Gatialová

učiteľka 3. A triedy

Projekty
Aktualizačné vzdelávanie   -
- Digitálne technológie v MŠ
- Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
- Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní
Ocenenie      - Plaketa J.A.Komenského za vynikajúce výsledky v školstve
späť
Prevádzkoví zamestnanci


- školníčka: Anna Špániková
- upratovačka: Darina Nedeljaková

zamestnanci školskej jedálne:
- vedúca ŠJ: Mária Szalayová
- hlavná kuchárka: Monika Adámiková
- pomocné kuchárky: Danka Balejová
Jana Brnová

späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.