Poradné orgány


Rada školy


V zmysle ustanovenia § 24 ods.3 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č.596/2003 Z.z., sa rada školy zriaďuje pri MŠ Ul. D. Krmana 334/6 v Prievidzi ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v materskej škole. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.

Členovia rady školy
Plán zasadnutí 2017/2018
Štatút rady školy
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy 07.05.2018
Výročná správa RŠ za rok 2017Občianske združenie rodičovské združenie pri MŠ


Rodičovské združenie pri MŠ D. Krmana 6 v Prievidzi združuje rodičov 116 detí vo veku 2,5 - 6 rokov, ktoré navštevujú materskú školu. Zameriava sa na kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ochranu práv detí, ochranu záujmov rodičov detí. Podporuje zdravý telesný a psychický vývin a zameriava sa na zlepšenie životného prostredia detí v materskej škole.

Názov organizácie : Rodičovské združenie pri MŠ
Adresa sídla RZ : ul. D. Krmana 6, 971 01 Prievidza
Registračný úrad : Slovenská rada rodičovských združení Poprad
Dátum registrácie : 29.11.2000
Registračné číslo : 2391
IČO : 17319617600
Telefón : 0903 501 195
e-mail : mskrmana@prievidza.sk

Po predchádzajúcom odsúhlasení Rodičovským združením pri MŠ boli na školský rok 2014/2015 schválené poplatky a rodič uhrádza ročný príspevok do fondu RZ pri MŠ vo výške 20 € na zakúpenie mikulášskych balíčkov, darčekov k MDD, na rozlúčku predškolákov a prispieva mesačne hotovosťou 5 € na realizáciu aktivít podľa plánu práce školy.


Členovia RZ
Plán zasadnutí 2017/2018
Štatút RZ
Návrh rozpočtu na rok 2017
Čerpanie rozpočtu za rok 2016/2017


Metodické združenie


Marta Chmelíková - vedúca metodického združenia pri MŠ

Cieľom metodického združenia pri MŠ je vzájomne sa oboznamovať s novými trendmi v oblasti pedagogiky, zúčastňovať sa na podujatiach a vzdelávaní ponúknutými MPC- Vzdelávanie zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania, "národný projekt", spolupracovať na činnosti, ktorá sa zaoberá pedagogickými a výchovno- vzdelávacími problémami. Tento školský rok je hlavným cieľom pracovať podľa školského vzdelávacieho programu, "Malé šťastia", overovať, zdokonaľovať a dopĺňať program v praxi.
Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.