Organizácia materskej školy


Zápis detí


Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľovi školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom . Riaditeľ zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Adaptácia detí


V súčasnosti väčšina rodičov prihlasuje deti do MŠ s vedomím jej potrebnosti. MŠ ponúka dieťaťu to, čo mu rámec dnešnej rodiny nie je schopný poskytnúť - spoločenstvo detí, podnetné prostredie, odborné výchovno-vzdelávacie vedenie. Zmenu nemá dieťa cítiť ako veľké ohrozenie.

Pred vstupom do MŠ je potrebné zistiť, čo všetko pozitívne vplýva na dieťa, čo môže pôsobiť príjemne. Rovnako dôležité je zistiť, čo môže vplývať negatívne a usilovať sa tieto účinky zmierniť, respektíve im predísť. K tomu slúži vstupný dotazník o dieťati, s ktorým sa učiteľky zoznámia ešte pred nástupom do MŠ. Pre ďalší vývin dieťaťa je dôležité, aby ho akceptovali dospelí i detský kolektív MŠ. Znamená to, prijať dieťa s jeho kladnými i zápornými vlastnosťami bez predsudkov. Nestačí len krátke zoznámenie v šatni. Je dobré, keď je poznávanie dlhšie a postupné. Rozsah, spôsob a formy adaptačného pobytu si dohodneme spolu s rodičmi vopred so zreteľom na individuálne osobitosti každého dieťaťa.

V našej MŠ uplatňujeme postupný adaptačný pobyt dieťaťa o ktorom sú rodičia informovaní riaditeľkou školy na prvom stretnutí.
späť


Čo dieťa potrebuje do MŠ


zručnosti: - základné hygienické návyky ( pýtať sa na WC, vysmrkať sa )
- samostatne piť z pohára a snažiť sa samostatne jesť lyžicou
- zvládnuť chôdzu po rovine a po schodoch

priniesť: - prezúvky s bielou podrážkou
- ramienko na šaty
- pyžamo ( podpísané )
- náhradné oblečenie
- hygienické potreby - zubnú kefku
- fotokópiu preukazu poistenca
späť


Prevádzka


Prevádzka v materskej škole je od 6.00 hod. do 16.30 hod. Od 6.00 hod. do 7.00 hod. sa deti schádzajú v jednej triede, od 7.00 hod. sú už deti vo svojich triedach. Odpoludnia od 15.15, 16.00 a 16.15 hod. sa deti postupne presúvajú do jednej triedy.
späť


Poplatky


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2016 zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Prievidza, mesačne na jedno dieťa 15,- €. Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v danom mesiaci na účet zriaďovateľa SK75 7500 0000 0040 2406 4648 VS: každé dieťa má pridelené, názov účtu: Účet školských príspevkov od rodičov, ŠS: príslušný mesiac napr. 0916 (september), KS: 308 s uvedením mena a priezviska dieťaťa.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až d, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Okrem príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole zákonný zástupca prispieva na stravovanie dieťaťa (pozri školskú jedáleň - poplatky) a uhrádza príspevky do fondu rodičovského združenia pri MŠ (pozri poradné orgány - rodičovské združenie pri MŠ).
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/ 2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu v MŠ, ZUŠ, CVČ, v ŠKD, v školských strediskách záujmovej činnosti, v ŠJ pri MŠ a ZŠ a to :
- Za detského stravníka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ pri MŠ je za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne :

- 3.-€ za jedného detského stravníka
- 3.-€ za každé ďalšie dieťa
- 1.-€ v prípade hmotnej núdze
Bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa odstravuje. Príspevok sa uhrádza aj za dieťa - predškoláka. Za detského stravníka v hmotnej núdzi na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ pri MŠ je za každý mesiac určený príspevok na réžie jednotne : 1.- € za jedného detského stravníka bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa odstravuje. Príspevok sa uhrádza aj za dieťa - predškoláka. Tento príspevok na réžie pri uhrádzaní sa pripočítava ako paušál za mesiac spolu s príspevkom na MŠ na účet zriaďovateľa SK43 0200 0000 0000 1983 5382 a podlieha obvyklému režimu.

späťWebsite © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.