História školy


História materskej školy sa začala písať v roku 1960. V tomto roku pani riaditeľka Anna Vaňová spolu so svojim pracovným kolektívom privítala prvé zvedavé deti zo sídliska Píly. Svoju činnosť začali v šiestich triedach s počtom 192 detí.

Pani Anna Vaňová sa ako metodička a cvičiteľka spartakiády výraznou mierou podieľala na rozvíjaní pohybových zručností detí. Aj keď sú názory na spartakiádne vystúpenia rôzne, jedno je isté, že deti, učiteľky a rodičia bývajúci v tejto časti sídliska si spoločným cvičením skladieb "Rodičia a deti" vytvorili pozitívny vzťah k športu.

Neskôr boli vytvorené štyri triedy s celodennou starostlivosťou a jedna trieda s poldennou starostlivosťou, pre mamičky na materskej dovolenke, ktorá bola v prevádzke na dve smeny. Počty detí zapísaných do MŠ sa pohybovali do 185 detí.

Po odchode p. Vaňovej do starobného dôchodku, v rokoch 1981 až 1991 pôsobila vo funkcii riaditeľky pani Zlatica Špendlová, ktorá sa vo veľkej miere pričinila o vybudovanie školskej jedálne, čím sa v triedach vytvorili optimálne podmienky pre nerušené hry a činnosti detí. V tomto období päťtried s celodennou starostlivosťou v budove už nepostačovalo a tak z dôvodu vysokého záujmu o miesto v MŠ, bola zriadená trieda v priestoroch III. ZŠ Ul. S. Chalupku, ktorú navštevovali predškoláci s poldennou starostlivosťou na dve smeny. Počet zapísaných detí dosiahol až 211 detí.

Po roku 1989 sa počty zapísaných detí postupne znižovali a v MŠ zostalo v prevádzke päť tried s celodennou výchovnou starostlivosťou. Od 1. 9. 1991 vystriedala vo funkcii riaditeľku školy pani Mária Pasovská.

Za takmer 50 rokov bránami materskej školy prešli tri generácie detí a dnes nie je zriedkavosťou, že do školy odprevádza svoje vnúča stará mama, ktorá tu prežila kus svojho detstva. Nejeden starý otec spomína na to, o čom sníval, keď bol dieťaťom. Mnohým z nich sa sny splnili a iste k nim patrí aj spisovateľ Daniel Hevier a herec Juraj Mokrý - absolventi našej materskej školy.

Veríme, že všetkým deťom, ktoré navštevovali našu materskú školu sme poskytli bezpečnú náruč, ktorá im dodala odvahu púšťať sa samostatne do sveta, naučila ich dívať sa okolo seba otvorenými očami a srdcom prijímať a rozumieť všetkému, čo život prináša.


Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.