Súčasnosť


V súčasnosti má MŠ päť tried s počtom 116 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov. V piatich triedach zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie.

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnúť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.Materská škola má niekoľko priorít spomedzi, ktorých sú najdôležitejšie:
-pokračovať v športových tradíciách materskej školy a na základe prirodzenej radosti z pohybu utvárať u detí trvalý pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu
-podporovať u detí záujem o vlastné zdravie, predchádzať ochoreniam a závislostiam a zodpovedne pristupovať k zdravému spôsobu života
-umožniť deťom stať sa aktívnymi subjektami výchovy a stimulovať u nich záujem a chuť dívať sa okolo seba, pozorne počúvať a objavovať, odvážne ukázať, čo všetko vedia a čo samé zvládnu a dokážu v spoločnosti svojich rovesníkov a za účasti dospelých
-v spolupráci s rodinou a ostatnou komunitou vytvárať podnetné prostredie, v ktorom si deti dokážu rozvíjať svoje súčasné potreby a záujmy z rôznych oblastí života napr. IKT (práca s PC, interaktívnou tabuľou a s kreatívnou učebnou pomôckou LEGO)

Školský poriadok na školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.