Projekty zamerané na stravovanie
ovocie
"Zdravie na tanieri""Zdravie na tanieri"


Projekt "Zdravie na tanieri" sme realizovali v júni 2008 - október 2008.

Jeho cieľom bolo aktivizovať rodičov k zmenám životného štýlu hlavne v oblasti stravovania, skvalitniť činnosť a prevádzku zariadenia školského stravovania a obnoviť inventár školskej jedálne.

Príhovor vedúcej školskej jedálne
V rámci projektu sa uskutočnilo mapovanie stravovacích návykov u 3 - 6 ročných detí. Na naše otázky aktívne odpovedalo a anonymný dotazník spracovalo 54 rodín z celkového počtu 78 oslovených rodín. Zorganizovali sme spoločné podujatie pre deti, rodičov a zamestnancov pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl, na ktoré sme pozvali MUDr. Miroslavu Štovčíkovú, ktorá vo svojej prednáške venovala pozornosť správnej výžive ako súčasti zdravého životného štýlu, pričom vychádzala z údajov a postrehov zdotazníkov.

Pri projektovaní obsahu výchovy a vzdelávania sa pani učiteľky zamerali na aktivizovanie poznania detí o zdraví a jeho ochrane vrátane zdravej výživy. V edukačnom procese využívali vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenosti a prepojení so životom a to zážitkové, problémové a kooperatívne učenie, pracovali s interaktívnou tabuľou. Aktívne sa zapojili do výzdoby tried a pozvali rodičov na ochutnávku ovocných a zeleninových šalátov.

Olovrant v novej jedálni občerstvenie MDD


V rámci projektu sa zakúpilo technické a technologické vybavenie do školskej kuchyne a to nerezové pracovné stoly, výlevka, odšťavovač, misky, pracovná doska a hrnce. Zmodernizoval sa interiér školskej jedálne nábytkom ako sú stoly, stoličky, sklá na stoly.

Prestrihnutie stuhy vo vynovenej kuchyni škrabka odšťavovač nové stoly v kuchyni Európsky deň príprava šalátov príprava MDD


Finančné zabezpečenie projektu:
Z dotácie MŠ SR sme získali 271 000 Sk, od zriaďovateľa 14 000 Sk a Rodičovské združenie prispelo sumou 8 000 Sk.

späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.