Naše úspechy


Publikačná činnosť
Strom roka
IKT Konferencia
13. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu
CD nosiče LEGO® plánikov
Športové úspechy školy
Odborná konferencia
Návšteva učiteliek z Prešova
Návšteva učiteliek zo Žiaru nad Hronom


Publikačná činnosť


Rok 2004/2005 bol rokom preškolovania s PaedDr. Dušanom Kostrubom, PhD. Spoločne s ostatnými kolegyňami z prievidzkých materských škôl sa z našej MŠ preškolovania zúčastnili - p. riad. Pasovská, p. uč. Pavláková, Okenková a Bc. Hlinková. Záverečnú prácu - kurikulárne projekty, ktoré vypracovali a si ich obhajovali pred hodnotiacou komisiou boli uverejnené i v publikácii "Dizajn procesu výučby v materskej škole".
Sú to tieto: Každý z nás je iný, Deti a mesto, Žijeme na planéte Zem.

Spolupráca s verejnosťou je dôležitou súčasťou života materskej školy. Preto sa snažíme i o publikačnú činnosť v regionálnej ale i pedagogickej tlači, kde sa verejnosť dozvedá o dianí v MŠ, o úspechoch našich detí, píšu p. uč. Chmelíková a Okenková.

V pedagogickom mesačníku Naša škola zase p. riaditeľka Pasovská a p. učiteľky Pavláková a Okenková uverejnili príspevky zamerané na využitie učebnej pomôcky LEGO Education v pedagogicko - didaktických aktivitách.
späť


Strom roka


Náš strom roka
V roku 2006 sme zareagovali na podnet a výzvu Regionálneho enviromentálneho centra Slovenska a poslali do súťaže našu vŕbu, ktorá rastie v areáli školského dvora MŠ. O strome musel byť uvedený i popis, čím je výnimočný, prečo by sa mal stať stromom roka.

Čím je výnimočná naša smutná vŕba ako strom? Stojí si tu mnohé roky, pod jej korunou sa prehralo tisícky detí a ona len tíško stojí, povieva svojimi vetvami. Na jar prináša radosť, v lete chládok, na jeseň pôžitok z menenia farieb a v zime obdiv...

Našej vŕbe Regionálne enviromentálne centrum Slovenska a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Mestský výbor SZOPK v Bratislave udelil Diplom stromu SMUTNÁ VŔBA za účasť vo finále v súťaži Strom roka 2006.
späť


IKT Konferencie


V Prievidzi sa dňa 10. 1. 2007 konala 1. regionálna konferencia IKT, na ktorej sa mohli zúčastniť pedagógovia z MŠ a ZŠ. Naša MŠ bola jediná z MŠ, z ktorej p. uč. Okenková, Pavláková a Hlinková prezentovali prácu detí s PC s využitím vhodných edukačných programov v materskej škole. Verejnosti priblížila prácu detí p. uč. Okenková. Prezentovala ako deti súčasne pracujú v dvoch skupinách. Jedna skupina pracuje v počítačovom centre, kde plní zadanú úlohu a učiteľka zároveň pracuje s druhou skupinou detí na inej aktivite. 22. 5. 2008 sa 2. regionálnej konferencie IKT zúčastnili p. uč. Pavláková a Hlinková. Pani uč Hlinková prezentovala spolu s deťmi ukážku využitia interaktívnej tabule v MŠ, ktorú deti využívali na III. ZŠ Ul. Sama Chalupku v Prievidzi dva krát mesačne. 7.5.2009 sa 3. regionálnej konferencie IKT zúčastnili p. uč.Okenková a Pavláková. Prezentovali jeden zo svojich predvádzacích zošitov vytvorený v programe ACTIVPRIMARY s tématickým zameraním : "Leto - Na lúke" a jeho využitie v práci 5 - 6 ročných detí na interaktívnej tabuli. Všetky tri prezentácie boli veľmi úspešné a verejnosťou ocenené.

IKT konferencia 10. 1. 2007 predstavujeme sa predstavujeme sa prezentácia na IKT
späť


13. snem SPV

13. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu


Pod záštitou mesta Prievidza sa konal v dňoch 4. - 5. 5. 2007 13. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Celoslovenský seminár: pedagogická tvorivosť učiteliek MŠ. Ako dobre vieme, každý snem prináša novinky z pedagogiky, pedagogickej praxe - tvorivé dielne, ktoré sa realizujú na rôznych MŠ. Naša MŠ bola jednou z tých, ktorá mala česť privítať účastníčky tohto snemu vo svojich priestoroch. Naše p. uč. Pavláková a Okenková prezentovali svoju pedagogickú tvorivosť na tvorivej dielni - "Počítačová gramotnosť detí predškolského veku a využívanie UP LEGO Education". Obe dielne mali výborný ohlas a kladné hodnotenie pedagogických pracovníčok z rôznych kútov Slovenska nás nesmierne teší a nabáda k ďalšej tvorivosti.
späť


CD nosiče LEGO® plánikov


príprava na obhajoby
Tvorivosť detí v materskej škole je úžasná. Výtvory, ktoré deti skonštruovali zo skladačiek LEGO® boli také krásne, že inšpirovali p. učiteľku Pavlákovú zachytiť ich na papier. Začala teda v spolupráci s jedným rodičom vytvárať modely na počítači, podľa ktorých potom deti konštruovali. Nie všetky deti majú dispozíciu fantázie, kreativity a konštruktivizmu, a preto sa rozhodli i ďalšie dve kolegyne - p. učiteľka Mikulášová a Okenková konštruovať ďalšie výtvory na LEGO® plániky, na rôzne témy, rozprávky...


hodnotiaca komisia
Tak postupne z množstva LEGO® plánikov boli vytvorené CD nosiče:
Súbor plánikov z LEGO® skladačiek 1, 2 a 3, ktoré obsahujú súbory LEGO® plánikov - 20 tématických celkov, spolu 141 obrázkov. Za tvorbu učebnej pomôcky autorky získali Ocenenie za tvorivý prístup a kreativitu s cieľom skvalitniť vyučovací proces a účasť v súťaži o najlepšiu učebnú pomôcku Fóra pedagogiky 2006. Keďže učebné pomôcky majú široké využitie nielen v materskej škole, ale aj na 1. stupni základnej školy a v školských kluboch, hľadali autorky možnosti, ako pomôcť ostatným kolegyniam v rámci celého Slovenska a zároveň pomôcť aj materskej škole.

Rozhodli sa teda prostredníctvom Rodičovského združenia pri MŠ CD nosiče distribuovať v rámci celého Slovenska. Podrobnosti o cene, prípadne využití si môžete prezrieť na ponukovom liste, prípadne sa môžete súbor plánikov z LEGO® skladačiek
informovať telefonicky, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom e - mailu. Pri zakúpení všetkých troch CD nosičov dodávame ako bonus spracovaný metodický materiál, ktorý je tiež na CD nosiči (súbory básní a piesní na témy: Deti a zvieratká, Keď červená zabliká, Jar Veľká noc a Mesto.)

Ponukový list


DVD nosič Aďko na bicykli spoznáva dopravné postriedky


V školskom roku 2008/2009 vytvorili p. učiteľky Ingrid Okenková a Mária Pavláková učebnú pomôcku a to DVD nosič : Aďko na bicykli spoznáva dopravné prostriedky. DVD nosič je určený deťom predškolského veku. Jeho sledovaním majú deti možnosť pozorovať dopravný ruch, opísať svetelnú signalizáciu, pomenovať najznámejšie dopravné značky, rozlišovať dopravné prostriedky, správne ich pomenovať a zdôvodniť ich účel. Zoznámia sa tiež s prácou polície a bezpečnostných zložiek (hasiči, zdravotníci). DVD nosič je doplnený básňami k jednotlivým dopravným prostriedkom. Jeho distribútorom je Rodičovské združenie pri MŠ ul. D. Krmana v Prievidzi.
späť


Športové úspechy školy


Hovorí sa, že nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa. No tento rok sa nám podarilo oboje. Zúčastnili sme sa Mestskej športovej olmpiády materských škôl v Prievidzi a spomedzi 12 materských škôl aj vyhrali. Vďaka hlavnému trénerovi p. Sojkovi a p. učiteľkám Táničke a Deniske, sme sa dôsledne pripravili na fair play súťaženie. Našu materskú školu reprezentovali títo športovci : dievčatá - Simonka Š., Natálka O., Emka K., Nicolka K., Maty T. chlapci - Robko M., Romanko Ch., Oliverko J., Peťko B., Alexko V., Samko B, Súťažili v skoku do diaľky z miesta dievčatá - chlapci, behu na 20m dievčatá - chlapci, behu cez prekážky na 20m dievčatá - chlapci, v hode tenisovou loptičkou dievčatá - chlapci, v štafetovom behu dievčatá - chlapci. Tu je náš medailista : Robko Masi - skok do diaľky 1. miesto, Naši chlapci sa umiestnili na 1. mieste v štafetoovm behu a Maty - beh dievčatá. Celkovo sa materská škola ako družstvo umiestnila na 5. mieste. Ako správni kamaráti sme boli našich olympionikov povzbudiť. Všetkým našim športovcom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.Malí športovci z našej materskej školy sa na olympiádu naozaj pripravovali zodpovedne, nakoľko pred celomestskou olympiádou sme mali v materskej škole školskú olympiádu a samozrejme víťazi jednotlivých disciplín sa potom na pravidelných tréningoch pripravovali na celomestskú olympiádu. Tam to vrelo výbornou športovou atmosférou, povzbudzovaním zo strany detských i dospelých fanúšikov, radosťou i sklamaním zo svojich výkonov, a tak každý čakal na vyhlásenie výsledkov.

No a tu je celkové umiestnenie družstva našej materskej školy v predchádzajúcich ročníkoch
ako aj výsledky poslednej olympiády :
1.miesto beh na 20 metrov   1.miesto v skoku do diaľky

1.miesto v štaetovom behu - chlapciCelkové umiestnenie družstva v minulých rokoch
rok 2000 3. miesto
rok 2003 1. miesto
rok 2004 1. miesto
rok 2005 3. miesto
rok 2006 1. miesto
rok 2007 1. miesto
rok 2008 1. miesto
rok 2009 1. miesto
rok 2010 3. miesto
rok 2011 1. miesto
rok 2012 3. miesto
rok 2013 8. miesto
rok 2014 5. miesto
rok 2015 1. miesto
rok 2016 4. miesto
rok 2017 5. miesto
rok 2018 5. miesto

                                                                                         
Rok 2018
Beh na 20 metrov 1. miesto Matilde Masa Tornero
Štafetový beh chlapci 1. miesto
Skok do diaľky 1. miesto Roberto Masi
Celkové umiestnenie družstva rok 2018 5. miesto
Odborná konferencia


Dňa 25.2.2010 sa konala v Prievidzi pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja odborná konferencia "Moderné vzdelávanie v materskej škole", ktorej cieľom bolo priblížiť využívanie interaktívnej tabule a ďaľších digitálnych technológií vo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole. V dopoludňajších hodinách v priestoroch KaSS v Prievidzi v programe okrem odborných garantov konferencie prof. RNDr. Ivana Kalaša PhD. a PHDr. Viery Hajdúkovej PhD. vystúpili aj ďaľší hostia. Popoludní sa účastníci konferencie zúčastnili na prezentáciách projektov v jednotlivých materských školách. Využívanie interaktívnej tabule v predprimárnom vzdelávaní prezentovala v našej materskej škole p. uč. Ingrid Okenková a Mária Pavláková. Vo svojej ukážke predstavili projekt : Zimné radovánky z obsahového celku Mrzne, praská, fúka, v ktorej poskytli všetkým zúčastneným príležitosť prakticky si odskúšať funkcie interaktívnej tabule. Pod vedením skúsených lektoriek sa podarilo splniť očakávania prítomných hostí. O spestrenie prezentácie sa postarali naši malí Šmolkovia - dievčatká z 3.A a 3.B., ktoré s radosťou privítali všetky účastníčky kultúrnym programom a svojimi tančekmi obohatili vstupy medzi edukačnými aktivitami. Pani riaditeľka Mária Pasovská hosťom priblížila školský vzdelávací program "Malé šťastia" a pri prehliadke interiéru materskej školy zdôraznila, že bez podpory zriaďovateľa - Mesta Prievidza, by nebolo možné vybavenie tried informačnými a komunikačnými technológiami. Prítomným účastníčkam popriala veľa úspechov v ďaľšej práci, pochopenie a dobré zázemie u svojich zriaďovateľov v iných krajoch a regiónoch Slovenska.

Privítanie Šmolkami Príhovor pani riaditeľky Šmolinky
späť


Návšteva učiteliek z Prešova


K zvyšovaniu kvality výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy prispieva aj sebarozvoj učiteliek, ktorý môže mať rôzne formy. Sekcia pedagógov materských škôl v Prešove zorganizovala výchovno - vzdelávací zájazd do Prievidze a Bojníc. Jedným z cieľov zájazdu bola návšteva materskej školy a tak v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Prievidza, dňa 11. júna 2010 navštívilo našu materskú školu tridsaťosem učiteliek, ktoré prejavili záujem o prezentáciu výchovno - vzdelávacej práce na interaktívnej tabuli s výučbovými programami. Pani učiteľka Mária Pavláková, ktorá má bohaté skúsenosti vo vytváraní predvádzacích zošitov v programe Activprimary rada a ochotne svoje poznatky odovzdala aj svojim kolegyniam z východného Slovenska.

Vo vestibule MŠ Privítanie Vystúpenie detí
fotogaléria
späť


Návšteva učiteliek zo Žiaru nad Hronom


Pre nás deti, ale aj pre pani učiteľky bol pondelok 28. februára iný ako ostatné dni v týždni. Kým sme my deti spali a niektorí kamaráti aj nespali, našu školu navštívili pani učiteľky zo Žiaru nad Hronom, Zvolena a Banskej Bystrice. Pani riaditeľka najskôr ukázala tejto vzácnej návšteve interiér materskej školy a potom spolu s pani učiteľkami oboznámili členky Spoločnosti pre predškolskú výchovu s profiláciou školy. My vieme, že deti z našej školy vždy radi športovali a tak s pani učiteľkami cvičili a navštevovali športoviská, ktoré sú celkom blízko. Stalo sa to tradíciou a preto aj my chodíme na ľahkú atletiku, korčuľovanie, gymnastiku, plavecký výcvik, tenis, futbal a tanečnú predprípravu. V rozvíjajúcom programe "Dieťa v pohybe " nadobudneme špecifické pohybové zručnosti a schopnosti a to mali možnosť vidieť na vlastné oči na DVD nosiči aj tieto zvedavé pani učiteľky. Dúfame preto, že si od nás odniesli len pozitívne námety a nápady, ktoré využijú vo svojej praxi.

Naša návšteva Privítanie Zameranie školy
späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.