OznamyPoplatky

Príspevok na stravovanie dieaa, pokiaž sa v materskej škole stravuje.
- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 96/2008 z 26.8.2008 a Dodatku č. 5 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, základnej umeleckej škole, centre vožného času, školských kluboch detí, školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a základných školách.

- v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta je na jeden deň určený príspevok jednotne
- celodenná strava vo výške stravného limitu:                      1,27 €
- z toho desiata: 0,30 €
obed: 0,72 €
olovrant: 0,25 €
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieaa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa daného mesiaca za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 19835-382/0200 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.