Športové aktivity


V MŠ organizujeme v priebehu dňa a podľa záujmu rodičov nadštandardné športové záujmové aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti:
- gymnastická príprava
- ľahká atletika
- futbalGymnastická príprava

Trénerka: Bc. Magdaléna Prágerová
Zodpovedné: Ingrid Okenková, Beáta Mikulášová,Mgr.Marta Gatialová,Bc.Denisa Spišková
Termín realizácie: 1 krát týždenne - štvrtok
Poplatok: 1 euro za hodinu
Cieľom športovej gymnastiky je zvládnuť na elementárnej úrovni gymnastické pohybové zručnosti, oboznámiť sa s prostredím gymnastickej telocvične, jej náradím, oboznámiť sa s gymnastickými postojmi, prvkami na kladine, bradlách, prosné.
Malí gymnasti Nástup na začiatku hodiny Cvičíme na rebrinách Naše sviece Cvičíme, cvičíme Už vieme aj kotúle
späť


Ľahká atletika

Trénerky: Ingrid Okenková,Beáta Mikulášová, Mgr. Marta Gatialová, Bc.Denisa Spišková
Termín realizácie: apríl - jún
Cieľom je zdokonaľovať pohybové zručnosti a schopnosti v atletických disciplínach a posilňovať fyzickú zdatnosť. Osvojené zručnosti prezentovať na mestskej olympiáde materských škôl v meste Prievidza.
späť
späť


Futbal

Tréneri: Ing. Zdeno Nadašský,Martin Nema,
Zodpovedné: Ingrid Okenková, Beáta Mikulášová,Mgr.Marta Gatialová,Bc.Denisa Spišková
Termín realizácie: 1 krát týždenne - streda
Poplatok: 1,50 euro za hodinu
Termín realizácie: október - jún
Cieľom je osvojenie si základných pohybových návykov, rozvoj pohybových schopností detí primerane ich veku, rozvoj kognitívnych funkcií detí, motivovať deti k športovej aktivite, vytvárať v nich trvalý vzťah k pohybovo-športovej aktivite
späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.