Poznávacie aktivity


Počas pobytu detí v materskej škole organizujeme záujmové aktivity zamerané na rozvoj kognitívnej oblasti:

- oboznamovanie s anglickým jazykom
- oboznamovanie s elementárnymi zručnosťami práce s PC
a interaktívnou tabuľou


Anglický jazykr=


Oboznamovanie s anglickým jazykom


Lektorka : Mgr.Ivana Kračmerová
Termín realizácie: Utorok - od 15,15 hod. do 15,45 hod.
Štvrtok   - od 15,15 hod. do 15,45 hod.

Cieľom je priblížiť deťom predškolských tried anglický jazyk, naučiť ich základnú slovnú zásobu a frazeológiu prostredníctvom hier, básní, piesní, reagovať slovne v anglickom jazyku na jednoduché otázky jednoslovnou, alebo viacslovnou frázou.
späť


Oboznamovanie s elementárnymi zručnosťami práce s PC a interaktívnou tabuľou


Kreslenie na tabuli
Zodpovedné: Bc. Tatiana Hlinková
Denisa Matejovičová
Beata Mikulášová
Zuzana Hanusková
Mgr. Marta Gatialová
Ingrid Okenková
Termín realizácie: priebežne v priestoroch MŠ Krmana 334, Prievidza,

Cieľom aktivity je zvládnuť na elementárnej úrovni prácu na PC a interaktívnej tabuli na základe napodobňovania a slovných inštrukcií s využívaním detských edukačných programov a predvádzacích zošitov.


späť

Website © 2009 MŠ D. Krmana, created by Kukky     All rights reserved.